สภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING)

สภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีคือภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย์ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มนุษย์เรายังได้เพิ่มปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์อีกด้วย . นอกจากนี้ ยังมีการเติมคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ควบคู่ไปกับการที่เราตัดและทำลายป่าอันกว้างใหญ่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับมนุษย์ ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของกลไกในการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ และสุดท้ายสิ่งที่เราทำกับโลกก็กลับมาหาเราในรูปของภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงแดดส่องผ่านชั้นบรรยากาศมาถึงพื้นโลกได้มากขึ้น เรียกอีกอย่างว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด ที่จะต้องลดการปล่อย ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน (HFCS) ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน (CFCS) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ (SF6)   ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา   สภาวะโลกร้อน บริเวณขั้วโลกได้รับผลกระทบมากที่สุดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะภูเขาน้ำแข็งที่น้ำแข็งละลายเร็ว ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในบริเวณขั้วโลกและไหลไปทั่วโลก ทำให้เกิดน้ำท่วมในทุกทวีป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศอาจทำให้สัตว์ทะเลตายได้ ทวีปยุโรป ภูมิทัศน์ของยุโรปตอนใต้จะมีความลาดชันและเกิดภัยแล้งได้ง่าย เมื่อธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ละลาย ปัญหาน้ำท่วมก็จะเพิ่มมากขึ้นในหลายภูมิภาค อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเอเชียจะนำไปสู่ฤดูแล้ง น้ำท่วม และการผลิตอาหารลดลง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้มีพายุเข้ามาทำลายบ้านเรือนของผู้คนมากขึ้น ปัจจุบันผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นเริ่มชัดเจนมากขึ้น แต่เช่นเดียวกับ Great […]